Available courses

Cieľom predmetu je poskytnúť komplexné poznatky z oblasti marketingu. Oboznámiť študentov s princípmi tvorby marketingovej stratégie, marketingového plánu a jednotlivých častí marketingového mixu. Predmet je zameraný aj na špecifiká marketingového mixu služieb. Poskytuje praktické návody na aplikáciu marketingových praktík v praxi.

 

Študijné a podporné materiály k predmetu Elektronické služby v bankovníctve.

Predmet teória hier je zameraný na rozhodovanie v neurčitosti. Vyučuje sa tu štandardná teória konečných a nekonečných hier a teória kooperatívnych a nekooperatívnych hier. Rozhodovanie za úplnej a neúplnej informácie.

Predmet Finančné investovanie Vás uvedie do tajov záhadného sveta veľkých ziskov i strát. Naučíte sa niečo o tom, čo sú to cenné papiere, ako sa delia, na čo vlastne existujú, verím, že porozumiete tomu, ako sa v nich orientovať, ako čo najlepšie pochopiť ich podstatu a dôsledky ich existencie. Naučíte sa oceňovať akcie, dlhopisy, hľadať vhodné investičné príležitosti, vidieť úskalia investovania a možno aj čítať medzi riadkami. 

Nenaučíte sa ako zbohatnúť ani výhodne investovať, ani to, ako si zarobiť na nové auto či dom. Naučíte sa ale vnímať vzťahy, súvislosti, rozlišovať dôležité od menej dôležitého... Svet finančného investovania je veľmi zaujímavý, verte mi. Verím, že mi na konci semestra dáte za pravdu.

Teším sa na naše stretnutia.

Predmet poskytuje študentom poznatky z oblasti Finančno-ekonomickej analýzy podniku. Predmet nadväzuje predovšetkým na poznatky nadobudnuté v predmetoch Účtovníctvo a Podnik a podnikanie. Študentom sú priblížené postupy hodnotenia finančnej situácie podniku  na základe údajov z účtovných závierok reálnych podnikov. správna ekonomická interpretácia dosiahnutých finančných výsledkov môže odhaliť nedostatky v činnosti podnikov a prispieť k hľadaniu účinných opatrení na posilnenie ich konkurenčného postavenia. Študenti ďalej nadobudnú základné poznatky o metódach prognózovania finančného zdravia  podniku. Poznatky nadobudnuté po absolvovaní predmetu umožnia absolventovi uskutočniť základné finančné analýzy vybraného podniku. Praktickú stránku predmetu študenti absolvujú v počítačovom laboratóriu v exceli. 

Predmet nadväzuje na poznatky nadobudnuté v predmetoch Podnik a podnikanie, Manažment a Základy manažérskych informačných systémov. Jedným z prejavov moderného manažmentu je zásadná zmena prístupov k riadeniu a organizačným štruktúram súčasných firiem.
Cieľom predmetu je poskytnúť komplexné poznatky z oblasti projektového manažmentu, pre oblasť plánovania, koordinácie a kontroly komplexných a diverzifikovaných činností. Študent sa oboznámi s jednotlivými aktivitami, ktoré sú potrebné pre riadenie projektov, čo následne umožní predpovedať resp. predvídať možné problémy a tým zaistiť úspešné ukončenie projektu. Po ukončení predmetu bude študent vedieť riadiť projekt v súlade so svetovými trendmi moderného projektového manažmentu. Súčasťou predmetu je využitie software na podporu riadenia projektov MS Project v počítačových učebniach pre prípravu praktických projektov.

Predmet nadväzuje na teoretické poznatky a praktické skúsenosti získané v predmete Marketing. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom komplexné poznatky z oblasti marketingu služieb, najmä marketingu finančných služieb. Študenti získajú teoretické i praktické informácie týkajúce sa princípov tvorby marketingovej stratégie finančnej inštitúcie. Predmet je zameraný najmä na marketing retailových bánk. Študenti získajú nielen prehľad napr. výskumných metód, ktoré sa používajú aj v bankách alebo iných finančných inštitúciách, ale počas seminárov získajú aj praktické skúsenosti s aplikovaním týchto metód. Ďalej, budú mať možnosť získať poznatky z tvorby cenovej politiky, politiky marketingovej komunikácie, starostlivosti o klientov a možnostiach zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Samostatnú časť tvoria prednášky a semináre zamerané na marketing v poisťovníctve.

Poslanie a ciele predmetu:

Predmet nadväzuje na predchádzajúce znalosti z mikro a makroekonómie. Jeho obsahovou náplňou je svetová ekonomika. V nej ide o skúmanie a analýzu ekonomických procesov, poznávanie a využívanie zákonitostí vývoja svetového hospodárstva, s osobitným zreteľom na globalizačné a integračné vývinové tendencie.

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o svetovej ekonomike, o jej štruktúre a fungovaní v súčasnosti, o hlavných formách a prejavoch medzinárodných ekonomických vzťahov. Študenti majú získať schopnosť poznávať ekonomické prostredie, ktoré ovplyvňuje rozhodovanie v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov predovšetkým z hľadiska interdependenčných vzťahov medzi jednotlivými ekonomikami sveta.

Vítam Vás v predmete Dôchodkové systémy. Tento predmet patrí medzi voliteľné predmety a keďže sa nachádzate na týchto stránkach, je pravdepodobné, že ste si ho vybrali, za čo sa Vám touto cestou chcem poďakovať. Verím, že svoj výber ani po skončení tohto predmetu neoľutujete.

Obsahom predmetu by malo byť získanie poznatkov o podmienkach, vývoji a aktuálnom dôchodkovom systéme v SR a vo svete, o možnostiach zabezpečenia si finančných prostriedkov pre obdobie staroby prostredníctvom jednotlivých pilierov dôchodkového systému v SR. Využitie poistnomatematických vzorcov pri výpočte jednotlivých druhov dôchodkov.

Ide stále o relatívne nový predmet, preto privítam Vaše postrehy a námety na jeho prípadné vylepšenie.
 
Zoznam študentov a tém v príslušných týždňoch semestra je prístupný nižšie - viď dokument Semestrálne zadania - témy a študenti v jednotlivých týždňoch

Predmet Poisťovníctvo Vás uvedie do problematiky mnohokrát diskutovanej i zatracovanej. Poistenie je súčasťou života väčšiny ľudí a je nesmierne dôležité rozumieť jeho podstate, výhodám i úskaliam. Tento predmet prináša detailný pohľad na systém tvorby a ocenenia životného poistenia, vysvetľuje princípy fungovania poisťovne i celého poistného trhu, vysvetľuje podstatu, funkcie a opodstatnenosť existencie poistenia. Verím, že naše stretnutia budú pre Vás zaujímavé a prínosné.

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky a zručnosti potrebné pre softvérovú implementáciu mikroekonomických a makroekonomických modelov vo zvolenom programovacom prostredí. K dosiahnutiu tohto cieľa sú v predmete predstavené základné pojmy z teórie programovania, teoretické aspekty algoritmizácie problémov, základné stavebné prvky programovacieho jazyka R ako aj otázky výpočtovej zložitosti. Získané teoretické poznatky sú následne aplikované pri programovaní vybraných ekonomických modelov. Jedným z čiastkových cieľov predmetu je snaha o zlepšenie kompetencií študentov v oblasti využívania moderných výpočtových prístupov k riešeniu základných otázok tradičnej ekonomickej teórie.

Predmet poskytuje študentom poznatky z predmetu demografie a sociálnej štatistiky, čo prispeje študentovi k pochopeniu základných princípov zberu a spracovania demografických údajov a údajov z oblasti sociálnej štatistiky. Predmet nadväzuje predovšetkým na poznatky nadobudnuté v predmetoch pravdepodobnosť a štatistika a štatistické metódy vo verejnej správe. Študentom sú priblížené poznatky v oblasti demografickej štatistiky, migračnej štatistiky, projekcie vývoja obyvateľstva; vybraných štatistických zisťovaniach u obyvateľstva vrátane výberových zisťovaní o príjmoch, výdavkoch a životných podmienkach domácností, sociálnych indikátorov definovaných Eurostatom; štatistiky práce a miezd; štatistiky zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej ochrany, kultúry, kriminality. Študenti ďalej nadobudnú základné poznatky z oblasti tvorby a aplikácie úmrtnostných tabuliek a demografického modelovania. Poznatky nadobudnuté po absolvovaní predmetu umožnia absolventovi uskutočňovať základné analýzy z oblasti štatistiky obyvateľstva a sociálnej štatistiky. Pochopenie princípov metodiky zisťovaní zároveň umožní absolventovi navrhnúť jednoduché výberové zisťovania zamerané na sociálne štatistiky. Praktickú stránku predmetu študenti absolvujú v počítačovom laboratóriu v prostredí softvéru R.   

Predmet nadväzuje teoretické znalosti nadobudnuté  počas bakalárskeho štúdia v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie, predovšetkým z predmetov Finančné investovanie a Finančné trhy, ako aj na zručnosti nadobudnuté vo finančnej matematike a štatistike.
Na osvojenie si základov obchodovania pomocou Technickej analýzy je potrebné vedieť analyzovať aktuálnu situáciu na trhu, osvojiť si analýzu grafov ako aj používanie základných indikátorov. Po absolvovaní predmetu má študent:
- poznať grafy, ich časové hľadisko ako aj vypovedaciu schopnosť jednotlivých typov grafov
- vedieť analyzovať prevládajúci trend na finančnom trhu ako aj silu trendu pri jednotlivých akciových tituloch,
- na základe indikátorov identifikovať vstupy do obchodných pozícií resp. prognózovať budúci vývoj ceny akciových titulov,
- vytvoriť obchodné stratégie a využívať Money manažment pri tvorbe obchodných stratégií,  
- na základe psychológie obchodovania analyzovať a vylepšovať obchodnú stratégiu.  

V predmete by ste si mali osvojiť uvažovanie obchodníka pri obchodovaní s rôznymi nástrojmi finančného trhu. Získané znalosti a zručnosti sú podstatné pre prácu finančného analytika, finančného poradcu a obchodníka na finančnom trhu.

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom komplexné poznatky z oblasti teritoriálneho marketingu, najmä z oblasti regionálneho a mestského marketingu. Študenti budú mať dostatok teoretických a praktických informácií o tvorbe marketingovej stratégie miest a obcí. Predmet je zameraný na oboznámenie študentov s marketingovými analýzami územia, ako napríklad analýza faktorov miest a obcí, potenciálu miest, konkurencie ako aj tvorbu marketingovej komunikačnej stratégie miest a obcí. Zároveň sa zameriava na špecifické metódy marketingového výskumu v oblasti miest, ako napríklad metaplantechnik či delfská metóda a pod. Samostatnú časť predmetu tvorí marketing destinácie, pričom študenti získajú poznatky o tvorbe taktického marketingového plánu destinácie. Posledná časť je zameraná na problematiku kultúrneho sektora a uplatnenie marketingu v oblasti kultúry.

Absolventi predmetu Európska integrácia získajú znalosti o integračných procesoch v Európe, pričom podstatná časť predmetu je zameraná na získanie znalostí o fungovaní Európskej únie, predovšetkým v hospodárskej oblasti.

Predmet poskytuje študentom možnosť aktívne diskutovať o aktuálnych témach ekonomiky, financií a globálneho stavu a vývoja spoločnosti a sveta.

Predmet nadväzuje na zručnosti nadobudnuté v kvantitatívne orientovaných predmetoch (predovšetkým ekonometria, pravdepodobnosť a štatistika, štatistické metódy vo verejnej správe, demografia a sociálna štatistika). Ide o metodický predmet, ktorého cieľom je predstaviť študentom vybrané metódy analýzy priestorových údajov s dôrazom na priestorovú štatistiku a ekonometriu. Dôraz je kladený na praktickú aplikáciu metód a tvorbu mapových výstupov. Cvičenia sú vedené v počítačových laboratóriách. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný samostatne pracovať s priestorovými údajmi, tvoriť tematické mapy a analyzovať priestorovú štruktúru údajov. Absolventi budú zároveň schopní samostatne odhadovať štandardné priestorové ekonometrické modely a testovať ich v prostredí voľne dostupného softvéru R. V predmete si študenti osvojujú štandardné metódy analýzy priestorových údajov, čo je okrem iného nevyhnutné pre tvorbu kvalitných regionálnych analýz. Získané znalosti a zručnosti využijú študenti aj pri tvorbe analyticky časti diplomovej práce. 

Cieľom predmetu finančné rozhodovanie je umožniť študentom:
Získať prehľad o princípoch a metódach rozhodovacieho procesu, poskytnúť základné poznatky nevyhnutné pre ich aplikáciu pri riešení zložitých problémov rozhodovania v ekonomickej oblasti. Naučiť správne formulovať predkladané ekonomické problémy a prostredníctvom vhodných softvérových nástrojov ich riešiť. Získať praktické skúsenosti s využitím simulačných a optimalizačných nástrojov pri riešení zložitých rozhodovacích problémov.  Oboznámiť s procesom objavovania znalostí v databázach a poukázať na jeho efektívne využitie v rôznych odvetviach v praxi
Stručná osnova predmetu
Systém, systémová analýza a syntéza, matematické modelovanie a simulácia, nástroje na štrukturalizáciu problémov rozhodovania, rozhodovacie techniky – grid analýzy, pravdepodobnostné stromy, analýza scenárov, viackriteriálne rozhodovania, AHP (Analytical Hierarchy Process) – podstata a využitie, simulačné a optimalizačné metódy v procese rozhodovania, proces objavovania znalostí v databázach – KDD, data-mining – DM, popisné dolovanie v dátach (metódy charakterizácie a porovnávania), prediktívne dolovanie v dátach (klasifikácia, predikcia), asociačné pravidlá, syntéza rozhodovacích metód, vybrané aplikačné problémy rozhodovacích nástrojov.

Predmet Medzinárodné formy podnikania nadväzuje na poznatky z premetu Svetová ekonomika. Jeho základnou úlohou je poskytnúť študentom systematické poznatky o medzinárodnej podnikovej spolupráci, jej formách, vývoji, podpore zo strany vládnych inštitúcií, súčasnom stave a trendoch. Študenti majú získať schopnosť poznávať medzinárodné ekonomické prostredie, ktoré ovplyvňuje rozhodovanie v sfére medzinárodného podnikania a financií.

Cieľom predmetu je, aby sa študenti už počas štúdia zorientovali sa na trhu práce, prakticky si overili znalosti získané štúdiom v praxi a získali schopnosť ich využiť u svojho potenciálneho zamestnávateľa po ukončení štúdia. Očakávaný efekt vo vzťahu k diplomovej práci spočíva v tom, že študent preukáže schopnosť prepojiť teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami získanými počas praxe a zužitkovať ich pri písaní diplomovej práce.

Dear students, wellcome in course Business and Enterpreneurship. The aim of the course is to give students a comprehensive insight into the business and entrepreneurship by studying basic typology of enterprises, production factors and business processes. During theoretical part of the subject students get an overview of the evaluation of business operations and financial management of the company. The practical part of the course aims to familiarize students with the business in its early stages. After completing the whole course, students will be familiar with the process of creating business idea to the establishment and operation of a new business (start-ups, spin-offs). Students will become familiar with the critical analysis of business ideas, creating the initial budgets, business strategies, marketing and human resources. The aim of the course is also to introduce students to available funding opportunities: start-up and spin-off companies from domestic and foreign sources, as well as other available forms of support for start-ups focused on further growth and development. Seminars consist of the case studies and solving of numerical examples.