Rozpis študentov do skúšobných komisií v inž. štud. programe v akad. roku 2015/2016

Podmienkou účasti na štátnych skúškach je splnenie všetkých predpísaných študijných povinností!

Komisia č.1 - predseda komisie prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.
miestnosť BN32 zasadacia miestnosť EkF 218
Štátna skúška 24.8.2016 (Streda)