Informácie k štátnym záverečným skúškam a k záverečným prácam na EkF TUKE pre akademický rok 2017/2018


I. stupeň

 • Harmonogram pre 3. ročník, I. stupeň  aktualizované 23.1.2018
 • Otázky na bakalárske štátne záverečné skúšky pre odbor FBI aktualizované 07.03.2018
 • Otázky na bakalárske štátne záverečné skúšky pre odbor VSaRR  aktualizované 07.03.2018
 • Predloha prezentácie záverečnej práce - požadované! verzia Svetlá , verzia Tmavá  aktualizované 07.03.2018
 • Rozpis študentov do štátnicových komisií pre bakalárske štátne záverečné skúšky  aktualizované 08.08.2018
 • Odovzdávanie prezentácií pre záverečné bakalárske skúšky aktualizované 07.08.2018


 • II. stupeň

 • Harmonogram pre 2. ročník, II. stupeň  aktualizované 23.1.2018
 • Otázky na inžinierske štátne záverečné skúšky (stará akreditácia FBI)  aktualizované 07.03.2018
 • Predloha prezentácie záverečnej práce - požadované! verzia Svetlá , verzia Tmavá  aktualizované 07.03.2018
 • Rozpis študentov do štátnicových komisií pre inžinierske štátne záverečné skúšky   aktualizované 08.08.2018
 • Odovzdávanie prezentácií pre záverečné inžinierske skúšky  aktualizované 07.08.2018


 • Užitočné informácie

  Informácie k príprave prezentácie a obhajoby záverečnej práce

  Odovzdanie - registrácia záverečnej práce do digitálneho archívu ETD v Univerzitnej knižnici TUKE pozostáva z nasledujúcich krokov: Proces odovzdávania záverečných prác na TUKE.

  Jednotný postup pri príprave, vypracovaní, kontrole originality, uchovávaní, zverejňovaní a sprístupňovaní záverečných prác na TUKE určuje: Metodický pokyn o záverečných a kvalifikačných prácach na TUKE

  Záverečná práca (t.j. diplomová alebo bakalárska práca) sa vypracúva podľa platného jednotného vzoru: TUKE šablóna.

  Čas, vyhradený pre príjem licenčných zmlúv (LZ) a vydávanie potvrdení o odovzdaní LZ v Univerzitnej knižnici TUKE je pre jednotlivé stupne štúdia nasledovný:

  Dôležité !   Informácie k záverečným prácam

  Výňatok zo študijiného poriadku

  Informácie pre uchádzačov o štúdium na druhom (inžinierskom) stupni na EkF TUKE

  Portál záverečných prác (PZP)